Bobi’s Orisha Lyrics

Yewa

Eri Asamacnt: | 1 & a 2 & a | 3 & a 4 & a || 
Cla: | X - X - X X | - X - X - X ||
 A/C| eri asama   Yewa    |
 A/C| eri asama   eri asama |
 A/C| eri asama   yewa nile  |
   

Injenje Itocnt: | 1 & a 2 & a | 3 & a 4 & a || 
Cla: | X - X - X X | - X - X - X ||
  A |        injenje  i |
   | to      injenje  i |
   | to      injenje  i |
   | to to ito  iko da nok|
  C | ueromayewa  |injenje  i |
   | to            |
 

Ojonjorocnt: | 1 & a 2 & a | 3 & a 4 & a || 
Cla: | X - X - X X | - X - X - X ||
  A | me tanlabi        |
  C |        ojon joro  |

Ibanlaye Kueromo Yewacnt: | 1 & a 2 & a | 3 & a 4 & a || 
Cla: | X - X - X X | - X - X - X ||
 A/C|  ibanlaye  kuerumoyewa |
   |  ibanlaye  kuerumolomi | 
   |  ibanlaye  so raye   |
   | iban laye  ka inya   |

Iroko Iroko Yeocnt: | 1 & a 2 & a | 3 & a 4 & a || 
Cla: | X - X - X X | - X - X - X ||
 A/C|             i |
   | roko iroko  yeo   yewa|
   | tetebi oma  locheche  |

Loku Aye

Scratches

album-art

00:00


cnt: | 1 & a 2 & a | 3 & a 4 & a || 
Cla: | X - X - X X | - X - X - X ||
 A/C|  ayetola  lokua ye  | 2X
   | yeyeo unko  yeye oma  | 2X 
   | yewalofimi  yewalofimi |
   | yewalofimi  okua ye  |
   


Oya

E-A E-Akwa

cnt: | 1 & a 2 & a | 3 & a 4 & a ||
cla: | X - X - X X | - X - X - X ||
A&C | iye iyekua        | 2X
   |            Oyan| 
   |silekonfoyao   chawedeala| 
   |puerumariwo  O ya de  || 
A  |           | a la| 
C  |puerumaribo  |O ya de  | 
A  |           |oyala| 
C  |puerumaribo ^ |O ya dea la|
   |puerumaribo  O ya de  ||
Oyade

cnt: | 1 & a 2 & a | 3 & a 4 & a || 
cla: | X - X - X X | - X - X - X ||
A/C |         (ol)o ya |
   |         (mof)o ya | 2X
   |de       iba ibacheke| 
   |che   ago  ile ago lo |
   |na      oyan  se re |
   |o   o yade       ||
   
Ma Dere O

cnt: | 1 & a 2 & a | 3 & a 4 & a || 
cla: | X - X - X X | - X - X - X ||
   |           e e e |
   |ya |  oyan sa  ayi lo | 2X
 A  |da madere o - o  | ayi lo|
 C  |da |madere o - o      ||
   
Oyade Ire

cnt: | 1 & a 2 & a | 3 & a 4 & a || 
cla: | X - X - X X | - X - X - X ||
A/C |           o ya |
   | de   i   re     ||
A/C |           o ya |
   | de  mariwo ya     ||
   
Olele

cnt: | 1 & a 2 & a | 3 & a 4 & a || 
cla: | X - X - X X | - X - X - X ||
 A  |ka lan  la  wo -  - mi |
   |ka lan lawo  o le le   ||
 C  |oyan  kala      omi |
   |ka lan lawo  o le le   ||
 A  |             o |
   |wimi owimi         ||
   (           chango)
   (me san lenu        )
   (           chango)
   (me san eji         )
 C  |        o le le   ||
   
Mole Ya Oya

cnt: | 1 & a 2 & a | 3 & a 4 & a || 
cla: | X - X - X X | - X - X - X ||
 A  |           mo le|
   |ya    o   ya   ocha|| 2X
   |we we i ko  ko|  mo le|
 C  |ya    o   ya     ||

   
Oya Moban Loro Ke

cnt: | 1 & a 2 & a | 3 & a 4 & a || 
cla: | X - X - X X | - X - X - X ||
A/C | o ya    oyami ileo  |
   | o ya moban lo ro ke  |
   
Kon Kon Kon

cnt: | 1 & a 2 & a | 3 & a 4 & a || 
cla: | X - X - X X | - X - X - X ||
 A  |           ache |
   |kueleuko  mole   ya  |
 C  |kon kon kon        |
   
Omolo Yansan

cnt: | 1 & a 2 & a | 3 & a 4 & a || 
cla: | X - X - X X | - X - X - X ||
 A  |            omo |
 C  |loyure| omo lo yan san  |